Home
ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของต้นคาบเรียน
24 August 2017

ในช่วงเริ่มคาบเรียนจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่ผู้สอนเริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคลาส แผน...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Kahoot!
การมาสายไม่มีผลใดๆ
24 August 2017

พฤติกรรมผิดเวลาควรมีบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องหรือพึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก เพราะการถูกลงโทษจะท...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Kahoot!
ผู้เรียนพยายามที่จะท้าทายผู้สอน
24 August 2017

ในบางกรณี ผู้เรียนมาเรียนสายเพราะต้องการที่จะทดสอบหรือท้าทายอำนาจของผู้สอนซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่ผู...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Kahoot!
ผู้เรียนไม่รู้ว่าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นตัวสนับสนุนการเรียนอย่างหนึ่ง
16 July 2017

แรงจูงใจของผู้เรียนในการพยายามหรือต่อสู้กับการเรียนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบรรยากาศภายในห้องเรียน ทั้งสิ...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Mentimeter
Education Technology Development and Service หรือ ETS เป็นหน่วยงาน กลางที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน ด้านการทำงานร่วมกันและ ด้านการจัดการข้อมูลและเอกสาร นอกจากนี้ ETS ยังได้ทำการวิจัย ค้นคว้าทางทฤษฎี และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ให้เกิด ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ETS
Can technology really help solve your teaching problems?
To create a "Home" where KMUTT family can come to experience and discover how technology can help make better learning.
Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th