Home > App Reviews > Appear.in
Appear.in
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Communication and Network
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

appear.in เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เน้นการติดต่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การสนทนาด้วยเสียงหรือวีดีโอ ซึ่งสามารถใช้สนทนาส่วนตัวหรือติดต่อสนทนาเป็นกลุ่ม ซึ่งจุดเด่นของ appear.in คือง่ายต่อการใช้งาน สามารถสร้างห้องสนทนาด้วยลิงค์ที่กำหนดขึ้นเอง ในการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมห้องสนทนาไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือลงทะเบียนเพียงแค่คลิกลิงค์ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที appear.in มีฟังก์ชันในการใช้งานให้เลือกมากมายทั้งการปรับแต่งห้องสนทนาด้วยภาพพื้นหลัง การใช้สติ๊กเกอร์ Emotion แทนความรู้สึก การแชร์ภาพหน้าจอสำหรับการนำเสนอ นอกจากนี้เพื่อความต่อเนื่องในการสนทนา appear.in สามารถรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

Video
Manual
Poster
จากปัญหาเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี หลายๆ ครั้งในการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนั้นไม่สามารถทำได้บ่อยครั้งอย่างที่ต้องการ เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มต่างอยู่กันคนละสถานที่ ซึ่งแต่ละคนนั้นอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อจะมารวมตัวกันได้ ดังนั้น appear.in จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานกลุ่มนั้นราบรื่นขึ้น ด้วยการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ผ่าน appear.in ช่วยให้การทำงานนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแชร์หน้าจองานของตนเองให้กับสมาชิกภายในกลุ่มดูได้อีกด้วยเสมือนทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกัน
User Comments
Comment this article