Home > App Reviews > Aurasma
Aurasma
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Learning material preparation
Price -
Point
Page viewed 2
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

Aurasma เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้สร้างสื่อในโลกความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เหมาะสำหรับการสร้างสื่อสำหรับอุปกรณ์ iphone, ipad รวมไปถึงอุปกรณ์พกพาที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดย Aurasma นั้นจะเป็นการเชื่อมโลกความจริงกับโลกความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยผ่านสื่อที่จะแสดงให้เห็นผ่านทางหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือเว็บไซต์ต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างสื่อได้หลากหลาย เช่น หนังสือ วารสาร ตำรา กล่องบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆเป็นต้น

Video
Manual
Poster
บรรยากาศในชั้นเรียนมีผลต่อแรงจูงใจของนักศึกษา มันสามารถช่วยให้พวกเขามีความตั้งใจเรียนหรือยืนหยัดในการเรียนวิชานั้นๆ บรรยากาศในชั้นเรียนประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมโดยรวมทางปัญญา สังคม อารมณ์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่นักศึกษาสัมผัสได้ หากนักศึกษารับรู้ถึงบรรยากาศของการสนับสนุน รวมถึงความรู้สึกมีส่วนร่วมก็จะทำให้นักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชานั้นๆ ซึ่งการจะทำให้ในชั้นเรียนเกิดการมีส่วนร่วม หรือความสนุกสนานเพื่อเป็นแรงจูงใจนั้น อาจารย์สามารถใช้ Aurasma มาประยุกต์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยคาบแรกของการเรียนอาจให้ผู้เรียนสำรวจเนื้อหาของวิชาเรียนผ่านข้อมูล AR ที่สร้างจาก Aurasma เพื่อทำให้นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นในการมีส่วนร่วมที่จะเรียนรู้วิชานั้นๆ เมื่อคาบเรียนแรกทำให้เกิดความประทับใจแล้ว คาบเรียนต่อๆไป นักศึกษาก็จะเกิดแรงจูงใจในการติดตามวิชาเรียนนั้น
User Comments
Comment this article