Home > App Reviews > Classmarker
Classmarker
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Learning material preparation
Price -
Point
Page viewed 2
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

Classmarker เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้างควิซออนไลน์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบเลือกตอบ True/False การจับคู่คำตอบ การตอบคำถามสั้นๆ และอื่นๆ โดยสามารถแทรกรูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอได้ เหมาะสำหรับผู้สอนที่ต้องการพื้นที่เก็บคลังข้อสอบพร้อมเฉลยโดยไม่จำกัดจำนวนข้อสอบ อีกทั้งยังตั้งค่าให้กับแบบทดสอบได้หลายแบบ อาทิเช่น - การสุ่มทั้งในส่วนของคำถามและคำตอบ - การตั้งค่าข้อสอบเป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ - การตั้งค่าเวลาเปิดและปิดสำหรับวันที่ใช้ทดสอบ - การตรวจสอบคะแนนแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลสรุปของการทำแบบทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนออกมาในรูปของเปอร์เซนต์ จำนวนข้อที่ถูกจากทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สอนที่ต้องการตัวช่วยในการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในชั้นเรียนทั้งนี้เพื่อสามารถใช้เป็นเกณฑ์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการสอนได้

Video
Manual
Poster
จากปัญหาของผู้เรียนที่ทำคะแนนออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจมาจากผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อวิชานั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้สอนสามารถใช้เครืองมือสำหรับการประเมินความรู้อย่าง classmarker ซึ่งใช้สำหรับการประเมินผลในเบื้องต้นของผู้เรียนว่ามีทักษะที่แตกต่างกันระดับไหนและมีความพร้อมเพียงพอในการเรียนวิชานี้หรือไม่ รวมถึงสามารถใช้ประเมินผลความก้าวหน้าทางด้านการสอนของผู้สอนเองด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับการวางแผนในการปรับปรุงเนื้อหาการสอนของผู้สอนต่อไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
User Comments
Comment this article