Home > App Reviews > Code School
Code School
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Knowledge exploration
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

Code School เป็นเป็นคอร์สเรียนภาษาโปรแกรมออนไลน์ ที่มีภาษาโปรแกรมให้เลือกเรียนมากมาย เช่น HTML/CSS, PHP, Ruby, Python, IOS, JavaScript, Database เป็นต้น โดยในการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมนั้น จะมีแบบทดสอบให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำตามเนื้อหาที่เรียน ซึ่งจะเน้นความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และฝึกการเขียนภาษาโปรแกรมให้กับผู้ใช้ Code School นั้นจะแบ่งหมวดหมู่การเรียนรู้ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน โดย Paths จะแบ่งคอร์สเรียนตามหมวดหมู่ของภาษาโปรแกรม Courses จะรวบรวมคอร์สทั้งหมดไว้โดยไม่มีการแยกหมวดหมู่ Projects เป็นสร้างผลงานโดยใช้งานร่วมกับ GitHub และ Screencasts เป็นวอดีโอที่แสดงการทำงาน การใช้งาน และการประยุกต์ใช้ภาษาโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ

Video
Manual
Poster
ปัญหาของการเรียนการสอนนั้นอาจเกิดจากการที่ผู้เรียนนั้นไม่คิดว่าความพยายามจะช่วยให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้น จึงทำให้ผู้เรียนรู้สึกท้อและไม่ตั้งใจเรียน ดังนั้นผู้สอนอาจจะต้องสร้างโอกาสในการฝึกฝนให้กับผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนได้เห็นว่าหากผู้เรียนมีความพยายามจะทำให้ผลงานของเขาดีขึ้น สำหรับรายวิชาเกี่ยวกับ Programming นั้น ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกฝนความรู้ด้วย Code School โดยรูปแบบของ Code School จะมีแบบทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนโดยจะเพิ่มระดับความยากไปตามลักษณะของเนื้อหา ซึ่งการที่ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบผ่านนั้น จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นว่าความพยายามของเขาทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
User Comments
Comment this article