Home > App Reviews > Explain Everything
Explain Everything
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Lecture and Note taking
Price -
Point
Page viewed 3
Bookmarked 1
  • Tag :
Description

Explain Everything เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นการสร้างสื่อในรูปแบบของวีดีโอ ซึ่งสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ ไฟล์จากเครื่องมือจัดเก็บออนไลน์ต่าง ๆ เว็บไซต์ ไฟล์เสียง วีดีโอ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และยังมีพ้อยเตอร์สำหรับชี้จุดที่ต้องการขณะอัดวีดีโอได้อีกด้วย

Explain Everything ยังสามารถเปิดใช้งานร่วมกับผู้อื่นในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ หรือเชื่อมต่อเพื่อฉายภาพบนหน้าจอผ่านโปรเจคเตอร์แทนการใช้กระดาษหรือกระดานได้อีกด้วย

Video
Manual
Poster
การที่ผู้เรียนได้คะแนนสอบไม่ดีนั้นอาจเกิดจากการไม่ตั้งใจเรียน ขาดการเตรียมความพร้อมในการสอบ หรือสาเหตุอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แต่สาเหตุหนึ่งนั้นมาจากการที่ผู้เรียน ไม่มาสามารถทบทวนการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการใช้ระบบ E-learning เพื่อเผยแพร่วิดีโอการสอนให้ผู้เรียนได้ทบทวนการเรียนการสอนหรือสำหรับผู้ที่มีเหตุทำให้ไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงนั้น ๆ และในหลายรายวิชานั้น ผู้สอนจะมีการใช้สไลด์โชว์ หรือการเรียนบนกระดานเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งในส่วนนี้จะไม่ถูกอัดลงในวีดีโอเมื่อผู้เรียนย้อนกลับมาดูเพื่อทบทวนก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าส่วนที่ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมนั้นคืออะไร ทำให้ไม่สามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการใช้ Explain Everything – Collaborative & interactive whiteboard แทนการใช้เขียนกระดาษขึ้นสไลด์โชว์ หรือการเขียนบนกระดาน จะช่วยให้สามารถเก็บบันทึกเนื้อหาเพิ่มเติมเอาไว้ได้ ซึ่ง Explain Everything สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงภาพบนโปรเจคเตอร์ได้ทันที นอกจากนี้สามารถนำวีดีโอที่สร้างขึ้นมาส่งออกไปยังเครื่องของตนหรืออัพโหลดไปยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้ทันที
User Comments
Comment this article