Home > App Reviews > GoAnimate
GoAnimate
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Learning material preparation
Price -
Point
Page viewed 3
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

GoAnimate เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างวีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโออนิเมชัน วีดีโอ อนิเมชันไวท์บอร์ด วิดีโอ Infographic โดยผู้ใช้สามารถค้นหาตัวละครและท่าทางต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันหรือสร้างตัวละครอนิเมชันขึ้นมาเองก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใส่เสียงเพลงหรือเสียงพูดลงไปในวีดีโอได้ โดยที่ GoAnimate นั้นสามารถทำการซิงค์เสียงพูดกับท่าทางของตัวละครได้อีกด้วย

ซึ่ง GoAnimate นั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานโดยสามารถเลือกเป็นแบบรายปีหรือรายเดือนได้ นอกจากนั้นยังมีส่วนของ GoAnimate for school ซึ่งจะเป็นการสร้างวีดีโอการเรียนการสอน โดยค่าใช้จ่ายจะคิดตามจำนวนอาจารย์และนักเรียนที่ต้องการใช้งาน

Video
Manual
Poster
ในการเรียนหนึ่งคาบเรียนนั้นมักจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 50 นาที ซึ่งการใช้ Presentation รูปแบบเดิมนั้นจะทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อ ผู้สอนจึงควรมีการใช้สื่ออื่น ๆ เข้ามาคั่นระหว่างการสอนเพื่อเปลี่ยนจุดสนใจของผู้เรียนในระหว่างชั่วโมงเรียน ดังนั้นผู้สอนสามารถใช้ GoAnimate สร้างวิดีโออนิเมชันและนำมาเพื่อใช้คั่นระหว่างการสอน ซึ่งการใช้วีดีโออนิเมชันนั้นจะช่วยเปลี่ยนจุดสนใจของผู้เรียนจากสิ่งเดิมนั้นจะทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรเดิม ๆ และรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อผู้เรียนถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับข้อมูลจากผู้สอนได้อย่างเต็มที่
User Comments
Comment this article