Home > App Reviews > GradeProof
GradeProof
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Productivity tools
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

อัลกอริธึมแบบอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น รองรับการใช้งานได้หลายแฟลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Chromebook และบนเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถติดตั้งเป็นส่วนเสริมใน Google docs ได้ด้วย โดย GradeProof มีจุดเด่นดังนี้ - ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ พร้อมทั้งแนะนำคำที่เหมาะสมกับบริบทของการเขียน - สามารถอัปโหลดไฟล์สกุล .txt และ docx - นำไฟล์เข้าระบบผ่านแอคเคาท์ Dropbox - ตั้งค่าระบบให้ปรับการเขียน ลดคำหรือเพิ่มคำได้แบบอัตโนมัติ - สร้างคำศัพท์หรือศัพท์ทางเทคนิคลงในดิกชันนารีแบบส่วนตัวได้ - รายงานผลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเขียน เช่น การนับคำและประโยค เวลาที่ใช้ในการอ่านและการพูด ค่าความสามารถในการอ่านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น - ระบบแนะนำการใช้คำและสำนวนแบบขั้นสูงและตรวจการโจรกรรมได้ (อัปเกรดเท่านั้น)

Video
Manual
Poster
การเขียนภาษาอังกฤษให้ถุกต้องตามหลักไวยากรณ์ถือเป็นอีกปัญหาของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สาเหตุมาจากพื้นฐานหรือความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์กับการเขียนภาษาอังกฤษน้อยเกินไป ดังนั้นผู้สอนต้องให้ผู้เรียนได้ลองฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยใช้ GradeProof เป็นตัวช่วยสำหรับตรวจทานความถูกต้อง หากพบข้อบกพร่อง GradeProof จะแนะนำคำที่ถูกต้องพร้อมคำอธิบายที่สั้นและเข้าใจง่าย อีกทั้งแนะนำคำที่เหมาะสมกับบริบทของการเขียนด้วย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะทางด้านการเขียนอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
User Comments
Comment this article