Home > App Reviews > Hangouts
Hangouts
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Communication and Network
Price -
Point 5
Page viewed 8
Bookmarked 1
  • Tag :
  • chat
  • meeting
  • group
  • audio call
  • video call
Description

Hangout เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เน้นการติดต่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การสนทนาด้วยเสียงหรือวีดีโอ ซึ่งสามารถใช้สนทนาส่วนตัวหรือติดต่อสนทนาเป็นกลุ่มซึ่ง Hangout นั้น สามารถติดต่อพร้อมกันได้ถึง 10 คน

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์ของ Hangout แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของ Google mail (Gmail หรืออีเมล์ @mail.kmutt.ac.th) และมีการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อความต่อเนื่องในการสนทนา

Video
Manual
Poster
ปัญหาในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมักเกิดจากขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี หลายครั้งการประชุมพูดคุยงานนั้นไม่สามารถทำได้บ่อยอย่างที่ต้องการ เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนนั้นอาจไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้น Hangout จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานกลุ่มนั้นราบรื่นขึ้น ด้วยการประชุมออนไลน์ผ่าน Hangout ซึ่งทำให้การพูดคุยงานนั้นทำได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากใช้ Hangout บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยังสามารถแชร์หน้าจองานของตนเองให้แก่คนอื่นดูได้อีกด้วยซึ่งทำให้การทำงานสะดวกและเสมือนทำงานอยู่ในที่เดียวกันเลยทีเดียว
User Comments
Comment this article