Home > App Reviews > SkillShare
SkillShare
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Knowledge exploration
Price -
Point
Page viewed 5
Bookmarked 0
  • Tag :
  • skill
  • skillshare
  • online course
  • course
Description

แอปพลิเคชันที่สร้างมาจากแนวคิดของซีอีโอไมเคิล กาญจนประกร ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของการเข้มงวดกับการเรียนกวดวิชาเพื่อเข้าในสถาบันการศึกษา

SkillShare จึงมาพร้อมกับแนวความคิดเริ่มต้นว่าจะเป็น “สถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” SkillShare จึงเป็นเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง เปรียบเสมือนแหล่งชุมนุมของผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ ศิลปะ การออกแบบ การทำอาหาร ดนตรี และเทคโนโลยี เป็นต้น เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถแบ่งปันทักษะของตนเอง สร้างเวทีให้บทบาทของความเป็นครูได้ทำงานแต่ไม่ได้หมายถึงการยืนบรรยายอยู่หน้ากระดานห้องเรียน และด้วยจุดเด่นของ SkillShare ที่นำเสนอการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ตามแบบฉบับของผู้สอน ซึ่งอยู่ในรูปแบบวิดีโอการสอน จึงทำให้การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สนใจให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจ

Video
Manual
Poster
จากปัญหาเรื่องของความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความสนใจของผู้เรียนที่แตกต่างกัน สาเหตุอันเนื่องมาจากแรงจูงใจที่แตกต่างกันในการลงทะเบียนเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงอาจต้องมีการกำหนดมาตรการโดยการปรับรูปแบบการเรียนเพื่อความเหมาะสมโดยคำนึงถึงพื้นฐานของความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงอาจมีตัวช่วยอื่นมาสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งในที่นี้ Skillshare ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับเรื่องนี้ จากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เน้นให้ทุกคนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทักษะใด ถ้าผู้สอนมีความถนัดและความเชี่ยวชาญ Skillshare เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแบ่งปันทักษะความรู้นั้น ผู้สอนอาจให้การบ้านหรือโปรเจคในการนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ โดยให้ผู้สอนทำการเปิดแอคเคาท์ในการนำเสนอขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนนำเสนอความรู้ความเข้าใจของตนเองให้ทุกคนได้ดู หรือหากผู้เรียนอยู่ในสายครุศาสตร์อาจให้จัดทำวิดีโอสำหรับการเรียนการสอนเพื่ออธิบายความรู้ให้กับเพื่อน อาจารย์ หรือผู้อื่นที่สนใจได้ ซึ่งในที่นี้ผู้สอนอาจจะดูว่าผู้เรียนเข้าใจในวิชาที่เรียนมากน้อยเพียงใด รวมถึงติชมได้ ทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอนถึงจะสามารถอัพโหลดได้ กล่าวคือ ทุกคนสามารถเป็นผู้สอนส่งต่อทักษะและความรู้ในด้านที่ตนเองถนัด และทุกคนก็สามารถเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้ได้ในขณะเดียวกันด้วยเช่นกัน
User Comments
Comment this article