Home > App Reviews > infogr.am
infogr.am
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Productivity tools
Price -
Point
Page viewed 1
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

infogr.am เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างกราฟ (Graph) หรือแผนภูมิ (Chart) แบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบให้ใช้งานได้ฟรี สามารถเลือกประเภทการออกแบบและรูปแบบ Theme ได้หลากหลายรูปแบบ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ Infographic ก็สามารถสร้างงานได้อย่างสวยงาม รวมทั้งยังอัพโหลดข้อมูลจากไฟล์ Excel หรือไฟล์ CSV และแชร์ไปยัง Facebook, Twitter หรือ Pinterest ได้อีกด้วย ด้วยรูปแบบของแผนภูมินั้นมีทั้งกราฟแท่ง กราฟเส้น รูปไอคอน แผนที่ การออกแบบที่หลากหลายของ infogr.am จะทำให้อธิบายข้อมูลต่างๆ ได้เข้าใจมากกว่าข้อมูลแบบตัวเลขหรือแบบตาราง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และวิดีโอที่ต้องการได้ ช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้เป็นอย่างดี

Video
Manual
Poster
ผู้เรียนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งนับว่าเป็นทักษะการคิดพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนควรมี จึงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถนำสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส่งผลให้การเรียนนั้นขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอนสามารถใช้ infogr.am ในการทำสื่อการสอน การนำเสนอข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นและง่ายต่อการจดจำ โดยการใช้ภาพแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล การใช้กราฟแสดงข้อมูลเชิงสถิติ หรือใช้แผนภูมิภาพแสดงลำดับขั้นของข้อมูลต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ได้ นอกจากนั้นผู้สอนยังสามารถให้ผู้เรียนใช้ infogr.am ในการทำงานเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดแบบเชิงวิพากษ์ เนื่องจากรูปแบบของ infogr.am นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ได้ เพราะการนำข้อมูลที่เป็นสถิติตัวเลข ข้อความ หรือรูปภาพมาสร้างชิ้นงานนั้น ต้องทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ดังนั้น infogr.am จึงเหมาะกับผู้สอนในทุกรายวิชา เนื่องจากการเพิ่มทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นั้นจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำวิชาเรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
User Comments
Comment this article