Home > Teacher Problem > ผู้เรียนเข้าห้องเรียนสาย > นักเรียนไม่รับผิดชอบต่อตนเอง
นักเรียนไม่รับผิดชอบต่อตนเอง

ในขณะที่ผู้เรียนส่วนมากเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่และรู้จักรับผิดชอบตนเอง ก็ยังมีผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งที่หลงระเริงอยู่กับอิสระที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยจนหลงลืมสิ่งที่พวกเขาควรกระทำเพื่อให้เข้าชั้นเรียนตรงเวลา (เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก การพักผ่อนให้เพียงพอ และการจดจำตารางเดินรถประจำทาง) พวกเขาไม่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาที่ต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าเมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าเรียนได้ (เช่น การมีปัญหาทางร่างกาย อารมณ์หรือเวลา) โดยเฉพาะในผู้เรียนกลุ่ม Gen-M ( Millennial generation ) ที่มักจะเติบโตมาภายใต้การกำกับดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทั้งด้านการใช้ชีวิตและตารางเวลาต่างๆซึ่งส่งผลให้พวกเขาอาจจะปรับตัวเรื่องความรับผิดชอบเหล่านั้นได้ยาก

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : แสดงออกถึงความต้องการให้ชัดเจน

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าเรียนสายทั้งในใบหลักสูตรและในวันแรกของคลาสเรียน รวมถึงอธิบายว่าแนวทางเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับพื้นฐานความเป็นมืออาชีพที่พวกเขาต้องพบเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่การทำงานจริง

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ให้ผู้เรียนเห็นผลของการมาสาย

มีบทลงโทษมากมายที่ใช้จัดการกับผู้ที่เข้าเรียนสาย ผู้สอนจำนวนมากระบุข้อกำหนดเรื่องการมาสายโดยผูกไว้กับการขาดเรียน ( เช่น การเข้าสายสองครั้งนับเป็นการขาดเรียนหนึ่งครั้ง) ผู้สอนบางท่านใช้วิธีการแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนขณะที่ผู้เข้าเรียนสายกำลังเข้าห้อง (เช่น การหยุดสอน การขมวดคิ้ว การตำหนิ หรือการติดป้ายจำพวก “คุณมาสาย! กรุณาอย่าสงเสียงดังขณะเข้าห้อง ) ผู้สอนบางคนแปะภารกิจน่าอายให้ผู้ที่เข้าสายทำแลกกับการได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียน เช่น การร้องเพลง เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างดีก็คือการให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบตอนต้นคาบเรียน ซึ่งผู้ที่เข้าสายจะพลาดการสอบและเสียคะแนนไป

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : เพิ่มช่องทางการติดต่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบเมื่อพวกเขามีเหตุจำเป็นให้ต้องเข้าเรียนสายหรือผิดเวลา และแนะนำวิธีการที่พวกเขาสามารถรายงานคุณได้ (เช่น ส่งอีเมลล์แจ้งล่วงหน้าหนึ่งคืน) และคุณต้องอธิบายให้พวกเขาทราบว่าทำไมคุณจึงรับหรือไม่รับพิจารณาความจำเป็นเหล่านั้น

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th