Home > Teacher Problem > ผู้เรียนเข้าห้องเรียนสาย > ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของต้นคาบเรียน
ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของต้นคาบเรียน

ในช่วงเริ่มคาบเรียนจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่ผู้สอนเริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคลาส แผนการสอน ขอบเขตเนื้อหา และสาระอื่นๆที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งผู้เรียนส่วนมากยังไม่รู้เรื่องนี้

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : อธิบายถึงสาเหตุที่ต้นคาบเรียนเป็นสิ่งสำคัญ

เหมือนกับฉากแรกๆของภาพยนตร์หรือบทนำของหนังสือ ช่วงต้นคาบเรียนคือช่วงเวลาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญ ข้อมูลการจัดการเนื้อหาที่จำเป็นที่จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น ดังนั้นหากผู้เรียนขอบเขตการสอนเหล่านี้ไป การเรียนของพวกเขาก็จะยากมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน การมาตรงเวลามีประโยชน์ในด้านสังคมด้วย แนะนำให้เด็กรู้จักแลกเปลี่ยนความรู้และพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆหรือคุยกับผู้สอนก่อนเริ่มคลาสเรียน ซึ่งจะทำให้ทั้งชั้นมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ทำให้ช่วงต้นของคาบเรียนมีประโยชน์

คุณต้องทำให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาเห็นอย่างชัดเจนว่าการตรงต่อเวลามีประโยชน์และได้รับเนื้อหาที่สำคัญจริงๆ อย่าทำปล่อยให้เวลาแม้เพียงเล็กน้อยต้องเปล่าประโยชน์ เพราะนั่นจะเป็นการสนับสนุนการผิดเวลาไปในตัว


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th