Home > Teacher Problem > ผู้เรียนเข้าห้องเรียนสาย > ผู้เรียนพยายามที่จะท้าทายผู้สอน
ผู้เรียนพยายามที่จะท้าทายผู้สอน

ในบางกรณี ผู้เรียนมาเรียนสายเพราะต้องการที่จะทดสอบหรือท้าทายอำนาจของผู้สอนซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เรียนยังไม่แน่ใจในความเด็ดขาดของผู้สอน เช่น ผู้สอนที่ขี้อายหรือไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนและเนื้อหาได้ ผู้เรียนบางคนชอบท้าทายอำนาจของผู้สอนโดยเฉพาะผู้สอนบางกลุ่มเป็นพิเศษ เช่นผู้สอนที่อายุน้อย เป็นผู้หญิง พูดน้อย หรือผู้สอนชาวต่างชาติ

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : สร้างระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเรียนสายให้ชัดเจน

ระบุข้อตกลงหรือนโยบายเกี่ยวกับการเข้าเรียนสายของผู้เรียนลงในแผนการสอนและชี้แจงตั้งแต่คาบแรกของคลาสเรียน เพราะจะทำให้กฎนั้นดูมีน้ำหนักและมีผลมากกว่าเมื่อเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ตอบสนองต่อการมาสายในทันที

แสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณจะไม่ทนต่อพฤติกรรมการผิดเวลา และเตือนพวกเขารวมถึงบังคับใช้บทลงโทษตามที่คุณกำหนดไว้ในแผนการสอน รวมถึงให้ตอบสนองต่อการมาสายในทันที โดยหักคะแนนความประพฤติเมื่อมีผู้เรียนเข้าสาย ( หรือหยุดสอน แสดงอาการไม่พอใจ ตำหนิรายบุคคล หรือติดแผ่นป้ายหน้าประตู่จำพวก “คุณมาสาย! กรุณาอย่าส่งเสียงรบกวนขณะเข้าห้อง” )

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ

ทำตัวคุณเองให้ดูมีความเป็นมืออาชีพและมีอำนาจเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเคารพ ทั้งการแต่งกายและบุคลิกอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในภาควิชาของคุณ เช่น ภาคที่เกี่ยวกับวิชาการจะดูทางการกว่าภาคที่เกี่ยวกับศิลปะ) และขึ้นอยู่กับสไตล์ส่วนตัวของคุณด้วย สิ่งสำคัญคือการวางตัวให้ถูกต้องในขณะที่คุณทำการสอน

แนวทางแก้ปัญหาที่ 4 : ออกแบบแผนการสอนให้ดี

สิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงออกทางกายภาพคือการออกแบบคอร์สเรียนให้ดีและมีประโยชน์อย่างแท้จริง มีโอกาสน้อยมากที่ผู้เรียนจะท้าทายอำนาจของคุณหากพวกเขาเห็นว่าสิ่งต่างๆในคอร์สเรียนเหมาะสมและรู้สึกว่าการศึกษาที่พวกเขาได้รับมีคุณค่า และหากผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคอร์สนั้นมีประโยชน์ต่อพวกเขา ก็มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะกดดันเพื่อนร่วมชั้นให้ทำเหมาะสมขึ้น

แนวทางแก้ปัญหาที่ 5 : ทำให้ช่วงต้นของคาบเรียนมีประโยชน์

คุณต้องทำให้ผู้เรียนที่มาตรงเวลาเห็นอย่างชัดเจนว่าการตรงต่อเวลามีประโยชน์และได้รับเนื้อหาที่สำคัญจริงๆ อย่าทำปล่อยให้เวลาแม้เพียงเล็กน้อยต้องเปล่าประโยชน์ เพราะนั่นจะเป็นการสนับสนุนการผิดเวลาไปในตัว


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 5 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 6 : กำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องการ

ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างให้เกียรติ เช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้เขาให้เกียรติคุณ มาถึงคลาสเรียนให้ตรงเวลา และปล่อยให้ตรงเวลาเช่นกัน แล้วผู้เรียนจะเคารพเวลาของคุณเพราะคุณเคารพเวลาของพวกเขา

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th