Home > Teacher Problem > ผู้เรียนไม่สามารถใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ - คิดอย่างมีวิจารณญาณ > ผู้เรียนขาดองค์ประกอบสำคัญในการคิดเชิงวิพากษ์: การอ่านเชิงวิพากษ์
ผู้เรียนขาดองค์ประกอบสำคัญในการคิดเชิงวิพากษ์: การอ่านเชิงวิพากษ์

การอ่านเชิงวิพากษ์นั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจมากกว่าแค่เนื้อหาบนหน้ากระดาษ พวกเขาจำเป็นต้องคิดให้ลึกซึ้งกว่านั้น ตั้งคำถามกับสิ่งที่อ่าน เช่น จุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้ เหตุใดผู้เขียนจึงกล่าวแบบนั้น และ ทำไมคำถามเหล่านั้นจึงสำคัญสำหรับคุณในฐานะของผู้อ่าน หากผู้เรียนไม่สามารถอ่านเชิงวิพากษ์ได้ พวกเขาย่อมไม่มีทางจัดการเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนยังคงอ่านและทำความเข้าใจแค่ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงมุมมองของผู้เขียนได้เลย หรือ หากผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของเหตุผลหรือพิจารณาข้อบ่งชี้ใดๆที่พวกเขาอ่านได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถอธิบายจุดอ่อนของเหตุผลเหล่านั้นหรือโต้แย้งเหตุผลเหล่านั้นได้เลย ดังนั้น หากคุณต้องการให้ผู้เรียนของคุณมีความพร้อมสำหรับการอภิปรายในครั้งต่อไปของชั้นเรียนตามที่คุณคาดหวัง คุณจำเป็นต้องช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวมากกว่าแค่การอ่านเพียงผิวเผิน

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ทำให้ชัดเจนว่าความหมายของการอ่านเชิงวิพากษ์

คุณต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ผู้เรียนอาจจะเข้าใจผิดเป็นอย่างมากถึงคอนเซ็ปต์ที่แท้จริงของความหมายของคำว่า "การอ่านเชิงวิพากษ์" เช่น เป้าหมายในการอ่านของผู้เรียนมักจะเป็นแค่การหาประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่อง หรือการอ่านผ่านๆอย่างรวดเร็วตลอดบทความมากกว่าที่จะวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนของบทความ ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่า การจดคำถาม ปัญหา ผลกระทบ ความเชื่อมโยง หรือช่องโหว่ของบทความ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการอ่านขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรทำด้วย แต่พวกเขาอาจจะมีความเชื่อผิดๆว่าการจดคำถามระหว่างการอ่านเป็นเพียงวิธีการเก็บข้อมูลในบทความซึ่งอาจเข้าใจผิดได้ง่ายเท่านั้น และเพราะการเข้าใจผิดแบบนี้ คุณจึงจำเป็นต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าความคาดหวังของคุณในการอ่านของพวกเขาคืออะไร ซึ่งเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมามากที่สุดแล้ว

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th