Home > Teacher Problem > ผู้เรียนขาดความสนใจหรือแรงบันดาลใจในการเรียน
เนื้อหาและงานที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของเนื้อหาและถ้าผู้เรียนไม่ได้รับรู้ถึงคุณค่าของเนื้อหา พวกเขาจะ...
หากผู้เรียนไม่เชื่อว่าความพยายามจะทำให้ความสามารถพวกเขาดีขึ้น พวกเขาก็จะขาดแรงจูงใจในการพยายามไปด้วย...
รูปแบบและการแบ่งรางวัลในคอร์สเรียนเป็นได้ทั้งตัวเพิ่มและลดความพยายามของผู้เรียนในหลายๆทาง ข้อแรก ผู้...
แรงจูงใจของผู้เรียนในการพยายามหรือต่อสู้กับการเรียนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบรรยากาศภายในห้องเรียน ทั้งสิ...
หากมีเป้าหมายหลายอย่างที่ต้องจัดการในเวลาเดียวกัน แน่นอนว่างานแต่ละชิ้นย่อมบั่นทอนแรงจูงใจและความสาม...
ปัญหาทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต สารเสพติด และปัญหาส่วนตัวอื่นๆสามารถก่อให้เกิดปัญหากับผู้เรียนรายบุคคลได...
Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th