Home > Teacher Problem > ผู้เรียนไม่สามารถมองหาความช่วยเหลือได้เมื่อพวกเขาต้องการ > ผู้เรียนประเมินความเข้าใจหรือความสามารถของพวกเขาสูงเกินไป
ผู้เรียนประเมินความเข้าใจหรือความสามารถของพวกเขาสูงเกินไป

การ "รู้" นั้น หมายรวมถึงการผ่านกระบวนการขององค์ความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ การจดจำ การทำความเข้าใจ ไปจนถึง การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินรวมทั้งการสร้าง/สังเคราะห์ด้วย แต่ผู้เรียนมักจะคิดว่าการที่พวกเขา "รู้" อะไรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพียงแค่พวกเขา "ได้ยิน" หรือ "ได้เห็น" นอกจากนี้ พวกเขาไม่เคยตระหนักว่าการที่สามารถนิยามคอนเซ็ปต์หรือทฤษฎีได้นั้นมีความแตกต่างจากการรู้แค่ เมื่อไหร่และใช้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนจะคิดว่าการที่พวกอ่านวิธีการแก้ปัญหาใดๆมาก็แปลว่าพวกเขาเข้าใจการแก้ปัญหานั้นจริงๆแล้ว แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงมือแก้ไขด้วยตัวพวกเองเลยและไม่ได้มีความเข้าใจอยู่ในระดับที่จะนำไปแก้ปัญหาจริงได้ก็ตาม ความมั่นใจที่มากเกินไปเหล่านี้มีให้พบได้มากมายในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ให้ชิ้นงานที่สามารถประเมินความสามารถของพวกเขาได้

ชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดที่ไม่มีผลต่อเกรดเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและสามารถให้ข้อมูลแก่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับ การประเมินความสามารถของตนเองของผู้เรียนได้ ตัวอย่างเช่น การให้ผู้เรียนลองทำตอบชุดคำถามวัดความรู้ แล้วให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่าพวกเขาคิดว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับไหน 1)ตระหนักถึงคอนเซ็ปต์ 2)สามารถนิยามได้ 3)สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในบริบทที่เหมาะสม เป็นต้น การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเองแบบนี้จะทำให้พวกเขาตระหนักได้ถึงความเข้าใจและความสามารถที่แท้จริงของพวกเขามากขึ้น ซึ่งควรทำร่วมไปกับการสอนให้พวกเขาได้รู้เกี่ยวกับกระบวนการทางองค์ความรู้ต่างๆที่พวกเขาควรนำมาใช้ในการเรียนรู้จริงด้วย

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

การทำแบบทดสอบ การให้ชิ้นงาน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เขียน ฯลฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถตัดสินได้ว่าระดับความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ในระดับใด และจะสามารถเช็คได้ว่าผู้เรียนคนใดที่ประเมินความสามารถของตนเองไว้สูงเกินความเป็นจริง


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของความรู้ในแต่ละระดับ

เป็นเรื่องปกติที่จะพูดคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้ เช่น วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน (Rubric) สามารถบ่งชี้ได้ว่าระดับความสามารถที่คุณต้องการให้ผู้เรียนมีอยู่ในระดับใด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถสังเกตุและประเมินผลงานของตนเองได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th