Home > Teacher Problem > ผู้เรียนไม่สามารถมองหาความช่วยเหลือได้เมื่อพวกเขาต้องการ > ผู้เรียนตระหนักได้ในภายหลังว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
ผู้เรียนตระหนักได้ในภายหลังว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ

ผู้เรียนหลายๆคนเคยเป็นเด็กเรียนดีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาก่อน ดังนั้น การได้คะแนนน้อยหรือถูกประเมินว่ามีความสามารถน้อยจึงเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญ สิ่งที่พวกเขาจะแสดงออกเป็นอันดับแรกๆจึงเป็นการตำหนิปัจจัยภายนอกต่างๆ (เช่น ข้อสอบไม่ยุติธรรม อาจารย์ไม่มีเหตุ) หรือการพยายามซ้ำๆกับกลยุทธ์เดิมๆ (เช่น อ่านหนังสือ ทำสรุปสั้นๆ ทวนเนื้อหา เป็นต้น) แทนที่จะหากลยุทธ์ใหม่ที่ได้ผลมากกว่า เช่น หากผู้เรียนต้องการทางเลือกของการเขียนคำอธิบาย การอ่านหนังสือซ้ำๆก็ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นได้ เช่นเดียวกับการฝึกแก้ปัญหาในระดับเดิมๆซ้ำๆก็ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายก็คือผู้เรียนมักจะกระทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าพวกเขาจะตระหนักได้ว่าพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของตนเอง นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินความรู้หรือความสามารถของตนเองสูงเกินไป จึงประเมินเวลาที่ต้องใช้ในการทบทวนน้อยเกินไปคือการไปทบทวนในช่วงใกล้สอบ ซึ่งส่งผลให้พวกเขาจะไม่มีทางทราบเลยว่าพวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลือจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ต้องสอบหรือทำโครงงานจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งแปลว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ในการเรียนละการรับมือกับเนื้อหายากๆของพวกเขา

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

การทำแบบทดสอบ การให้ชิ้นงาน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เขียน ฯลฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถตัดสินได้ว่าระดับความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ในระดับใด และจะสามารถเช็คได้ว่าผู้เรียนคนใดที่ประเมินความสามารถของตนเองไว้สูงเกินความเป็นจริง


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 1 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : แนะนำถึงกลยุทธ์ใหม่ๆหรือวิธีการที่คุณใช้

สอบถามผู้เรียนถึงกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ (ซึ่งไม่ได้ผล) แล้วแนะนำกลยุทธ์อื่นๆซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า หรือแม้แต่การแนะนำถึงกลยุทธ์ที่คุณใช้อยู่ก็ได้ เช่น ผู้เรียนที่เรียนและอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มักจะไม่สามารถนำทักษะที่พวกเขามีมาใช้กับการอ่านเอกสารทั่วไปหรือวารสารได้ จากการสอบถามพวกเขาจะพบว่าพวกเขามักจะไม่อ่านคำนำ หัวข้อของแต่ละบทหรือแม้แต่เชิงอรรถในแต่ละหน้า การอธิบายให้พวกเขาฟังว่าวิธีการอ่านของคุณเป็นอย่างไร จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จกับการอ่านมากขึ้นได้

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ยื่นโอกาสให้ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าพบคุณ

การส่งอีเมล์ (หรือแนบจดหมายพร้อมกับชิ้นงานที่ส่งกลับให้ผู้เรียน) หาผู้เรียนพร้อมกับข้อความเชิญเช่น "ดูเหมือนคุณจะสับสนในเรื่องค่าเฉลี่ยกับฐานนิยมอยู่ ช่วยเข้ามาหาผมเพื่อคุยเรื่องนี้ด้วยครับ" จะทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เรียนจะเข้ามาพบคุณในช่วยเวลาทำการได้

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th