Home > Teacher Problem > ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่สุภาพในห้องเรียน > ผู้เรียนจงใจท้าทายอำนาจของผู้สอน
ผู้เรียนจงใจท้าทายอำนาจของผู้สอน

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ

ทำตัวคุณเองให้ดูมีความเป็นมืออาชีพและมีอำนาจเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเคารพ ทั้งการแต่งกายและบุคลิกอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในภาควิชาของคุณ เช่น ภาคที่เกี่ยวกับวิชาการจะดูทางการกว่าภาคที่เกี่ยวกับศิลปะ) และขึ้นอยู่กับสไตล์ส่วนตัวของคุณด้วย สิ่งสำคัญคือการวางตัวให้ถูกต้องในขณะที่คุณทำการสอน

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ออกแบบแผนการสอนให้ดี

สิ่งที่สำคัญกว่าการแสดงออกทางกายภาพคือการออกแบบคอร์สเรียนให้ดีและมีประโยชน์อย่างแท้จริง มีโอกาสน้อยมากที่ผู้เรียนจะท้าทายอำนาจของคุณหากพวกเขาเห็นว่าสิ่งต่างๆในคอร์สเรียนเหมาะสมและรู้สึกว่าการศึกษาที่พวกเขาได้รับมีคุณค่า และหากผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคอร์สนั้นมีประโยชน์ต่อพวกเขา ก็มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะกดดันเพื่อนร่วมชั้นให้ทำเหมาะสมขึ้น

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่พึงกระทำ

เข้าสอนและเริ่มคลาสให้ตรงเวลา รวมถึงจบคลาสให้ตรงเวลาด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้เรียนจะให้เกียรติเวลาของคุณมากขึ้นหากคุณให้เกียรติเวลาของพวกเขาด้วย

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th