Home > Teacher Problem > ผู้เรียนไม่เข้าเรียนคาบการบรรยาย > คุณใช้ Power Point ประกอบการสอน ผู้เรียนจึงคิดว่าการได้สไลด์เหล่านั้นมาอ่าน ก็เพียงพอแล้วที่พวกเขาจะเข้าใจ/รับรู้เนื้อหาทั้งหมดของวิชา/เรื่องนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามานั่งฟังในชั้นเรียน
คุณใช้ Power Point ประกอบการสอน ผู้เรียนจึงคิดว่าการได้สไลด์เหล่านั้นมาอ่าน ก็เพียงพอแล้วที่พวกเขาจะเข้าใจ/รับรู้เนื้อหาทั้งหมดของวิชา/เรื่องนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามานั่งฟังในชั้นเรียน

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ออกแบบ Power Point ของคุณให้ส่งเสริมการเข้าเรียนในชั้นเรียน

แจ้งผู้เรียนให้ชัดเจนว่า Power Point ของคุณไม่ได้มีเนื้อหาครบสมบูรณ์และพวกเขาจำเป็นต้องเข้ามานั่งฟังในชั้นเรียนเพื่อจดเนื้อหาสำคัญเพิ่มเติมด้วยตัวเอง


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 1 :
User Comments
มี PPT พิเศษ ในช่วง 10-15 นาทีแรก ที่แยกออกมาจากเนื้อหาหลักและเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่นศ.ไม่เคยรู้มาก่อน
by : thitima.won at : 05 August 2016

เห็นด้วยครับ ห้องเรียนจะต้องมีอะไรที่พิเศษไปกว่าเอกสารหรือเนื้อหาที่เขาได้รับไปก่อนแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็น PPT พิเศษ กิจกรรมอย่างควิซต้นหรือท้ายคาบ ระดมสมอง หรือแม้แต่ใบ้ข้อสอบในคาบก็ได้นะครับ เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนครับ
by : ets at : 06 January 2017


Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th