ผู้เรียนกำลังประสบปัญหาส่วนบุคคลที่อยู่นอกการควบคุมของผู้สอน

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ใช้ตัวช่วยในสถานศึกษา

หากมีผู้เรียนที่ดูเหมือนกำลังประสบปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจที่ส่งผลให้มาเรียนสาย (หรือส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ) ลองปรึกษากับศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการทางจิตวิทยา (CAPS) หรือคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเพื่อขอคำปรึกษา

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th