Home > Teacher Problem > งานโปรเจคกลุ่มไม่เป็นผล > ลักษณะของการบ้านไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
ลักษณะของการบ้านไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ผู้สอนสามารถที่จะสร้างการบ้านที่ท้าทายสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษาได้ เช่น ให้มีการคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ มีการผสมผสานระหว่างพื้นฐานความรู้ และทักษะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่พวกเขาไม่ได้ให้การบ้านที่สนับสนุน ให้มีการทำงานเป็นทีมที่ดี การที่ให้ความสำคัญกับการบ้านน้อยจะส่งผลให้เกิด ผลกระทบที่ไม่ดี อาทิเช่น สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ให้ความร่วมมือ จึงทำให้มีคนทำงานกลุ่มอยู่คนเดียว หรือมีการแบ่งงานเฉพาะคนแทนที่จะทำงานร่วมกัน เป็นต้น

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ดูจุดประสงค์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสร้างการบ้าน คุณต้องคิดให้ดีว่าทักษะใดที่คุณต้องการให้นักเรียนมีการพัฒนา และให้นักเรียนมีความร่วมมือในการทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด คุณคิดว่าระหว่างการที่นักเรียนในกลุ่มแยกย้ายกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้น กับการที่นักเรียนได้มีการทำงานร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและมีการประยุกต์ความคิดทั้งหมดร่วมกัน แบบไหนมีประสิทธิภาพและมีความสำคัญมากกว่า การสร้างการบ้านที่ดีจะสนับสนุนจุดมุ่งหมายของคุณ และต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทำ


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 1 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : สร้างความร่วมมือในการทำชิ้นงาน

ถ้าความร่วมมือในการทำงานเป็นจุดมุ่งหมายในรายวิชาของคุณ คุณจะต้องสร้างการบ้านที่ทำให้นักเรียนมีการช่วยเหลือกันในการทำการบ้านจนประสบความสำเร็จได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือกันทำการบ้านได้ คือ ต้องสร้างการบ้านที่มีความยาก สลับซับซ้อน และสามารถทำคนเดียวได้ยาก แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ทักษะ และมุมมองของนักเรียนทุกคน วิธีอื่นๆ ที่เสริมสร้างการทำการบ้านเป็นทีม มีดังนี้ - แชร์จุดมุ่งหมายที่เกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันให้กีบทีม - ให้รางวัลร่วมกัน โดยทั่วไป คือ ให้เกรดทุกคนร่วมกันโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนในทีม - ให้นักเรียนได้มีการแบ่งปันข้อมูล เอกสาร - ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันภายในทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ (จอห์นสัน และ สมิธ จอห์นสัน, 1991)


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 :

เพื่อที่จะให้นักเรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องสร้างส่วนประกอบในงานของคุณ หรือก็คือ ในการประเมินผลงานภายในกลุ่มนั้น นักเรียนจะต้องสามารถแสดงวิธีการเรียนรู้ของตนเองให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบทดสอบ เขียนลงบนหนังสือรายสัปดาห์ เป็นต้น นักเรียนได้พิจารณาและทิ้งงานทั้งหมดให้กับเพื่อนร่วมชั้นที่มีความรับผิดชอบมากกว่า คุณไม่เพียงแค่สามารถประเมินได้ว่านักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรบ้าง แต่พวกเขาได้มีส่วนร่วมภายในกลุ่มอย่างไรอีกด้วย (เช่น ความพยายาม การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การช่วยเหลือ ทักษะการสื่อสาร) โดยการสอบถามสมาชิกในกลุ่มเพื่อประเมินทีละคน หรือประเมินทั้งกลุ่ม ในเมื่อการประเมินแบบนี้ไม่ใช่วิธีการพิสูจน์ที่แย่ (นักเรียนอาจจะรู้สึกถูกกดดันเพราะนักเรียนแต่ละคนอาจจะประเมินได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง)

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th