Home > Teacher Problem > ผู้เรียนเข้าห้องเรียนสาย > ทัศนคติเรื่องการเข้าเรียนสายระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแตกต่างกัน
ทัศนคติเรื่องการเข้าเรียนสายระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแตกต่างกัน

ผู้สอนแต่ละคนจะมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางคนไม่ยอมรับการมาสายเล็กๆน้อยๆของผู้เรียนเลย แต่บางคนยอมรับได้ รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาควิชาที่แตกต่างกันด้วย บางภาคยอมรับการเข้าสายได้มากกว่าภาคอื่น นอกจากนี้ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากบางประเทศให้ความสนใจเรื่องความตรงต่อเวลาไม่เท่ากัน ดังนั้น ทัศนคติในเรื่องความตรงต่อเวลาของเด็กบางกลุ่มจึงได้แตกต่างกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สอนอย่างมาก และผู้เรียนบางคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเข้าเรียนให้ทันในบางคลาส เช่น คลาสในตอนเย็น คลาสเรียนใหญ่ๆ คลาสเรียนนานๆ หรือคลาสเรียนที่เรียนสบายๆ (เช่น สตูดิโอ แล็ป)

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : แสดงออกถึงความต้องการให้ชัดเจน

การแสดงออกให้ชัดเจนถึงทัศนคติของคุณในเรื่องการเข้าเรียนช้าสำคัญกว่าที่คุณคิด คุณควรระบุลงไปในใบหลักสูตรรวมถึงบอกให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่คาบแรกของการเรียน ไม่เช่นนั้น ผู้เรียนอาจจะทำเช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยทำให้ชั้นเรียนอื่นๆมาก่อน (หรือจากชั้นมัธยม จากคณะอื่นๆ หรือจากประเทศอื่น) ในชั้นเรียนของคุณด้วย ซึ่งแน่นอนว่านั่นไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : อธิบายคุณค่าทางสังคมและความเป็นมืออาชีพของความตรงต่อเวลา

อธิบายให้ผู้เรียนได้เห็นถึงคุณค่าของการตรงต่อเวลาในสังคมซึ่งแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ ชี้แจงให้พวกเขารู้ว่าการผิดเวลาเป็นเรื่องน่ารำคาญและทำลายสมาธิของทั้งเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน รวมถึงเป็นการแสดงออกว่าไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ ไม่สนใจรายละเอียด และขาดจิตสำนึก

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ชี้แจงให้เห็นว่าการรักษาเวลามีผลต่อการเรียน

ตอนต้นของคาบเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะโยงเข้ากับเนื้อหาเบื้องต้นที่สำคัญและตีกรอบเนื้อหาของวันนั้นในรูปแบบของประเด็นหรือคำถามสั้นๆ เหมือนกับฉากแรกๆของภาพยนตร์หรือบทนำของหนังสือ ซึ่งหากผู้เรียนมาไม่ทันนั่นหมายถึงพวกเขาได้พลาดพื้นฐานและข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นควรอธิบายให้ผู้เรียนฟังว่าพวกเขาอาจพลาดเนื้อหาเหล่านั้น รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆก็อาจพลาดไปด้วยเนื่องจากการถูกทำให้ไขว่เขวขณะที่มีคนเข้าห้องสายด้วย และคุณต้องทำให้ช่วงต้นของคาบเรียนไม่เสียเปล่า เริ่มต้นคาบใหม่ของคุณด้วยเนื้อหาที่สำคัญเพื่อสร้างความแตกต่างทางการเรียนให้กับผู้ที่เข้าเรียนตรงเวลา

แนวทางแก้ปัญหาที่ 4 : ให้ผู้เรียนเห็นผลของการมาสาย

มีบทลงโทษมากมายที่ใช้จัดการกับผู้ที่เข้าเรียนสาย ผู้สอนจำนวนมากระบุข้อกำหนดเรื่องการมาสายโดยผูกไว้กับการขาดเรียน ( เช่น การเข้าสายสองครั้งนับเป็นการขาดเรียนหนึ่งครั้ง) ผู้สอนบางท่านใช้วิธีการแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนขณะที่ผู้เข้าเรียนสายกำลังเข้าห้อง (เช่น การหยุดสอน การขมวดคิ้ว การตำหนิ หรือการติดป้ายจำพวก “คุณมาสาย! กรุณาอย่าสงเสียงดังขณะเข้าห้อง ) ผู้สอนบางคนแปะภารกิจน่าอายให้ผู้ที่เข้าสายทำแลกกับการได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียน เช่น การร้องเพลง เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างดีก็คือการให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบตอนต้นคาบเรียน ซึ่งผู้ที่เข้าสายจะพลาดการสอบและเสียคะแนนไป

แนวทางแก้ปัญหาที่ 5 : เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่พึงกระทำ

เข้าสอนและเริ่มคลาสให้ตรงเวลา รวมถึงจบคลาสให้ตรงเวลาด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้เรียนจะให้เกียรติเวลาของคุณมากขึ้นหากคุณให้เกียรติเวลาของพวกเขาด้วย

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th