Home > Teacher Problem > ผู้เรียนเข้าห้องเรียนสาย > ผู้เรียนไม่สนใจว่าการเข้าเรียนสายส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร
ผู้เรียนไม่สนใจว่าการเข้าเรียนสายส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร

ผู้เรียนไม่คิดว่าการเข้าเรียนสายได้เป็นการสร้างความรบกวนแก่เพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเรียนและสังคมหากเข้าเรียนสาย

ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นว่าการผิดเวลาก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านปัญญาและสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียน รู้ว่าการมาสายเป็นการทำให้เพื่อนร่วมชั้นเสียสมาธิและเป็นการขัดจังหวะผู้สอนที่กำลังสอนด้วย การที่ผู้เรียนมาสายไม่เพียงแต่ตัวพวกเขาเองที่จะพลาดเนื้อหาหรือสาระสำคัญในตอนต้นคาบเรียนที่พวกเขามาไม่ทันเท่านั้น แต่ยังทำให้เพื่อนร่วมชั้นพลาดเรื่องเหล่านั้นไปเพราะเสียสมาธิด้วย ซึ่งนับเป็นผลกระทบต่อสังคมอย่างหนึ่งที่สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น และผู้สอนอาจตีความพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการดูหมิ่นหรือไม่ให้เกียรติอีกด้วย ดังนั้น การย้ำเตือนพวกเขาให้ตระหนักว่าการกระทำของพวกเขามีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเป็นการปูทางให้พวกเขาประพฤติตัวให้ถูกต้องมากขึ้นก็เป็นได้

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

หากนักเรียนบางคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าเรียนสายได้ ให้ลองพิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดต่อผู้อื่นเมื่อมีผู้เรียนมาสาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้สอนบางคนจะสำรองที่นั่งด้านหลังห้องให้กับผู้ที่มาสาย


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th